Privacy & Cookie Policy

 

Privacy & Cookiepolicy van Grava (Branch of FAIRETAIL bvba)

Laatste update 23/03/2020

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Grava (branch of FAIRETAIL BVBA), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat, 1B en BTW/KBO nummer BE 0809.962.371, (Hereinafter:"Grava").

Lees deze Privacy Policy aandachtig.  Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door je persoonsgegevens te delen op www.grava.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon,  verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Grava voldoet aan "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, evenals de antispam-bepalingen van het Belgisch Economisch Wetboek betreffende de " law of the electronic economy ".

1.2. Grava voldoet ook aan de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. (hierna "GDPR")

1.3. Bij het gebruik van deze website is Grava de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er is een verklaring afgelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonlijke gegevens

2.1. Persoonlijke gegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen

Categorie 2: uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel en alle persoonlijke gegevens die u opneemt wanneer u ons een bericht stuurt via onze contactformulieren;

Categorie 3: wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief: uw e-mailadres en alle persoonlijke gegevens die u bij het inschrijven opgeeft;

Categorie 4: via cookies: zie categorie 1;

2.2. Grava kan op verschillende manieren gegevens van u verzamelen (Persoonsgegevens):

a. door het gebruik van cookies (zie hieronder);

b. wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de diensten van de website te gebruiken; (nieuwsbrief, contact ..)

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonlijke gegevens verzamelen.

Zie artikel 9 voor de bepalingen over het gebruik van cookies.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Grava zal de door u verzamelde persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Categorie 1: het onderhouden en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonlijke gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden afgeleid, op basis van de legitieme belangen van Grava om haar website en diensten voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: u onze nieuwsbrieven sturen en u voorzien van gerichte advertenties met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als rechtsgrondslag;

Categorie 3: Beantwoorden van het bericht dat u ons stuurt via onze contactsectie.

Categorie 4: het analyseren van ons websiteverkeer, het vergemakkelijken van websitenavigatie en het aanbieden van gepersonaliseerde inhoud op onze website, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis;

U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar u moet begrijpen dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt als u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing: 

The personal data may also be used for direct marketing, provided you have given an additional explicit permission for this ("opt-in").

If you are already included in our mailing list for receiving marketing material in paper and / or electronic form, Grava can use your details for sending marketing and other material with regard to Grava, its products and / or services. Grava can use the information you provide for updating documents saved by Grava.

This permission can be withdrawn at any time, without justification and free of charge, for example by clicking on the appropriate cancellation link at the bottom of each promotional e-mail message.

3.3. Overdracht aan derden:

De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven ("opt-in").

Als u al bent opgenomen in onze mailinglijst voor het ontvangen van marketingmateriaal op papier en / of elektronische vorm, kan Grava uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing- en ander materiaal met betrekking tot Grava, haar producten en / of diensten. Grava kan de door u verstrekte informatie gebruiken voor het bijwerken van door Grava opgeslagen documenten.

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, worden ingetrokken, bijvoorbeeld door op de betreffende annuleringslink te klikken onderaan elk promotie-e-mailbericht.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen moet Grava uw Persoonsgegevens mogelijk openbaar maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Grava zal redelijkerwijs proberen u hierover vooraf te informeren, tenzij dit onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor een periode die nodig is, afhankelijk van het doel van de verwerking en in functie van een contractuele relatie tussen Grava en u.

Voor klanten zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen als u binnen een periode van 5 jaar geen bestelling plaatst; Voor nieuwsbriefabonnees bewaren we uw persoonlijke gegevens totdat u zich afmeldt of ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen; Voor contactverzoeken via het contactgedeelte of formulieren voor een periode, zullen we uw persoonlijke gegevens na 1 jaar verwijderen, tenzij uw verzoek vereist dat we uw informatie voor een langere periode bewaren; Voor cookies: we verwijderen uw persoonlijke gegevens na 26 maanden.

In alle andere gevallen: we zullen uw persoonlijke gegevens na 6 maanden verwijderen, tenzij het doel van de gegevensverzameling vereist dat we de gegevens voor een langere periode bewaren.

Artikel 5 - Uw rechten

5.1. Recht op toegang en informatie:
U hebt het recht om op elk moment gratis toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om geïnformeerd te worden over het gebruik dat we van uw persoonlijke gegevens maken.

5.2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking van de verwerking:

U bent vrij om te beslissen uw persoonlijke gegevens niet aan Grava mee te delen. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U erkent dat in geval van weigering van communicatie of als u om verwijdering van persoonlijke gegevens verzoekt, bepaalde diensten van de website mogelijk niet beschikbaar zijn. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

5.3. Recht op bezwaar:

Je hebt ook het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; in dat geval hoeft u ons hiervoor geen reden op te geven.

5.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt het recht om uw door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, standaard en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en / of ons te vragen deze over te dragen aan andere gegevensbeheerders.

5.5. Herroepingsrecht:

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door hiervoor contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail naar privacy@grava.be of per post naar kantoor Grava: H. Consciencestraat 1B - 2800 Mechelen, en bezorg ons altijd een kopie van uw identiteitskaart zodat dat we kunnen verifiëren dat de vraag van u afkomstig is.

5.7. Automatische beslissingen en profilering:

De verwerking van uw persoonlijke gegevens kan profilering en geautomatiseerde beslissingen omvatten, maar altijd in overeenstemming met de regels in de AVG.

5.8. Klachtrecht:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, Fax +32 (0) 2 274 48 35 , e-mail: commission@privacycommission.be. Dit recht doet geen afbreuk aan eventuele procedures. Indien u schade lijdt als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u bij de burgerlijke rechter een vordering tot schadevergoeding indienen.

Artikel 6 - Beveiliging en vertrouwelijkheid

6.1. We hebben beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die op technisch en organisatorisch niveau zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden van verzamelde persoonlijke gegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens te voorkomen.

6.2. Grava kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Bij een bezoek aan onze website moet u te allen tijde voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van uw computer, IP-adres en uw identificatiegegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1. Om uw persoonsgegevens te verwerken, kunnen we onze werknemers en aangestelden (inclusief verwerkers of subverwerkers) toegang verlenen tot uw persoonsgegevens.

7.2. We garanderen een vergelijkbaar beschermingsniveau door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken tegen deze werknemers en aangestelden, zoals vereist door de AVG.

Artikel 8 - Verklaring privacy commissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens is aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt altijd contact opnemen met deze commissie op het volgende adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat, 35

1000 Brussels

+32 (0) 2 274 48 00

+32 (0) 2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Artikel 9 - Cookies

9.4. Jouw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te accepteren. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt de cookie-instellingen voor onze website op elk moment wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en zo uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door te kiezen voor "cookies weigeren" wanneer u de website voor het eerst gebruikt in het pop-upvenster.

U kunt cookies ook weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op, hetzij per e-mail naar privacy@grava.be, per post naar Grava (hierboven vermeld adres), of door het onderdeel "Contact" te gebruiken op de website.

Meer informatie over cookies is ook te vinden op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online gedragsreclame en online privacy is hier te vinden: http://www.youronlinechoices.eu/